Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatohubertská mše sv.

 

Všemohoucí, věčný, dobrotivý
milosrdný a spravedlivý Bože,
který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem
svatého Huberta k víře obrátil,
Tebe prosím já i my všichni ctitelé

Tvého služebníka svatého Huberta,
věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu

svoji Božskou přízeň
a dopřej nám množství zvěře v našich honitbách

a propůjč nám potřebné štěstí při lovu,
nás pak opatruj před všelikým nebezpečenstvím

před úrazy koňmo i na voze,
a naše psy pak ochraňuj před vzteklinou,

abychom Ti zde na zemi mohli vzdávat nezměrný dík
a na onom světě věčně Tebe se svatým Hubertem

chválili, ctili a velebili
skrze Ježíše Krista našeho Pána,

jenž s Tebou a Duchem svatým
žije a kraluje na věky věků.
Amen!


Touto modlitbou Františka Antonína hraběte Šporka začala po slavnostních fanfárách na lesní rohy v podání trubačů Mysliveckého sdružení Přátelé z Rokycan v neděli 7. listopadu Svatohubertská mše sv. ve Volarech. Poté následovalo Kyrie: „Poklekněme myslivci na kolena, zpytujme svoje svědomí….“, které zazpíval chrámový sbor z Města Touškova u Plzně. Celou mši sv. zaznívala troubená a zpívaná Hubertská mše. Po mši sv. jsme ještě všichni chvíli zůstali v kostele a hosté z Města Touškova  nám jako přídavek zazpívali několik staroslověnských chorálů a liturgických písní. Potom ještě před kostelem trubači zatroubili vycházejícím návštěvníkům mše sv. několik loveckých fanfár.

Svatohubertské mše sv. jsou příležitostí k zamyšlení nad odkazem sv. Huberta, patrona a přímluvce všech myslivců, ale také lesních dělníků, řezníků, kožešníků, lovců kožešin, soustružníků, optiků, slévačů, výrobců matematických přístrojů, matematiků, výrobců rolniček, loveckých psů, proti psímu kousnutí, proti vzteklině, proti hadímu uštknutí, proti strachu před vodou. 


Sv. Hubert žil na přelomu 7. a 8. století. Pocházel ze šlechtické rodiny v Akvitánii. Jeho největší zálibou byly hony. Oženil se a byl v manželství šťasten. Podle legendy jeho manželka zemřela na Velký pátek při porodu syna. Hubert z toho byl nešťastný a aby na to nemusel myslet, vyjel si ještě toho dne na lov. V lese spatřil velkého jelena, jemuž mezi parohy zářil kříž a uslyšel hlas, varující ho, že je na cestě vedoucí do pekla. Na Huberta zjevení mocně zapůsobilo, rozhodl se obrátit na lepší cestu a stát se knězem. Roku 705 se stal biskupem v Lutychu. Zemřel roku 727.

V 8. století byl les v Ardenách plný lidí, kteří ještě neslyšeli evangelium a obětovali pohanským bůžkům a modlám. Hubert se je ze všech sil snažil obrátit k pravému Bohu a zničit jejich modloslužbu. Je proto nazýván ,,apoštolem Arden"